Vetansvar logotyp, länk till startsidan.

Vad händer med anmälan

Anmälan inkommer

När anmälan kommer in görs en preliminär genomgång av anmälan för att kontrollera att den uppfyller de formella krav som finns. Om anmälan saknar nödvändiga uppgifter begär kansliet att du ska skicka in komplettering. För att nämnden ska kunna pröva en anmälan måste den avse en veterinärmedicinsk fråga. Den person som anmälts måste också få del av anmälan inom två år efter det att den aktuella händelsen inträffade. Det finns inga undantag från preskriptionstiden.

En ofullständig anmälan liksom en anmälan som inte gäller felbehandling eller som är preskriberad, kan inte behandlas av nämnden utan måste avvisas.

Skriftväxling

Om anmälan uppfyller de formella förutsättningarna och är fullständig skickas ett föreläggande till den som är anmäld. Det innebär att anmälan med eventuella bilagor sänds till den som är anmäld och den personen måste svara inom en viss tid.

Den anmälda personens svar sänds till anmälaren och den s.k. skriftväxlingen inleds. Denna innebär att alla handlingar sänds till den andra parten för yttrande eller för kännedom. Båda parter har då möjlighet att bemöta den andres uppgifter. Om man inte har något ytterligare att tillföra ärendet går det bra att avstå från att svara.

Remiss till Jordbruksverket

När skriftväxlingen är klar, skickas handlingarna till Jordbruksverket för yttrande. Skälet är att Jordbruksverket är tillsynsmyndighet för djurhälsopersonalen. Yttrandet sänds därefter till båda parter och de får tillfälle att lämna ytterligare synpunkter. Ansvarsnämnden fattar självständiga beslut och är alltså inte bunden av Jordbruksverkets yttrande.

Sammanträde

Vid sammanträdet fattas slutligt beslut i ärendet. Beslut kan också fattas om att inhämta ytterligare utredning i ärendet, exempelvis sakkunnigutlåtande. Beslut i ärenden fattas av ansvarsnämnden med ordföranden och minst 5 ledamöter närvarande. Före sammanträdet får alla ledamöter alla handlingar hem till sig för genomläsning. Nämndens ledamöter och ersättare har mycket stor erfarenhet av djurhållning och representerar skilda veterinärmedicinska erfarenheter och kunskaper.
 
När beslut har fattas tar det ytterligare tid för att beslutet ska expedieras i skriftlig form. Beslutet är inte offentligt förrän det har expedierats. När beslutet expedieras skickas det till parterna per post. Även Jordbruksverket får en kopia av beslutet. Beslutet är en allmän och offentlig handling och kan begäras ut av vem som helst.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ett ärende varierar. Ofta tar det cirka 1 år innan ansvarsnämnden kan fatta beslut i ärendet.