Vetansvar logotyp, länk till startsidan.

Om nämnden

Huvuduppgift

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård tar emot anmälningar från djurägare som anser att en person som tillhör djurhälsopersonalen har felbehandlat ett djur i sin yrkesutövning. Även tillsynsmyndigheterna har rätt att anmäla en person som tillhör djurhälsopersonalen. Ansvarsnämndens uppgift och organisation regleras av lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Processen är skriftlig och anmälaren och den anmälda personen är likställda parter. Ansvarsnämnden ska enbart bedöma om den person som har anmälts har brustit i sin yrkesutövning på ett sådant sätt att han/hon ska tilldelas en disciplinpåföljd, dvs. få en skriftlig erinran eller varning.

Ansvarsnämnden prövar även frågor om prövotid, återkallelse av legitimation/godkännande samt begränsningar i förskrivningsrätten. Det är endast Jordbruksverket som kan ta upp en sådan fråga inför ansvarsnämnden.

Ansvarsnämndens historia

Den har funnits en särskild nämnd för disciplinfrågor inom djurens hälso- och sjukvård sedan 1947. Då fanns nämnden inom Veterinärstyrelsen. När Veterinärstyrelsen upphörde den 1 januari 1972 överfördes tillsynen över veterinärerna till Lantbruksstyrelsen. Inom Lantbruksstyrelsen inrättades då en särskild nämnd med samma uppdrag som inom Veterinärstyrelsen men med annan sammansättning som kallades Veterinärväsendets ansvarsnämnd. När Lantbruksstyrelsen upphörde kom ansvarsnämnden att utgöra en enhet inom Jordbruksverket och döptes då om till Veterinära ansvarsnämnden. Ansvarsnämnden prövade då även frågor om avskedande och avstängning från veterinärtjänst.

Den 1 juli 1994 inrättades Veterinära ansvarsnämnden som en egen myndighet för att pröva frågor om disciplinansvar för veterinärer och frågor om återkallelse av legitimation för veterinärer. I samband med detta övertog ansvarsnämnden också prövning av begränsningar i förskrivningsrätten för veterinärer som tidigare prövades av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Den 1 januari 2010 utvidgades ansvarsnämndens uppdrag till att även pröva disciplinansvar beträffande legitimerade djursjukskötare, godkända hovslagare och legitimerad personal inom humanvården som har godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Veterinära ansvarsnämnden bytte i samband med detta namn till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård och utökades med ytterligare två ordinarie ledamöter med respektive två ersättare.

Ansvarsnämndens behörighet

Ansvarsnämnden bedömer endast fel i den veterinärmedicinska delen av yrkesutövningen. Till sådana fel räknas den eller de veterinärmedicinska åtgärder som en person som tillhör djurhälsopersonalen utför för att diagnostisera, undersöka eller behandla ett djur. Journalföring och intygsskrivning anses också som veterinärmedicinska uppgifter. Felet kan också innebära att de åtgärder som djurets tillstånd kräver inte har utförts.

Vem kan anmäla en person till ansvarsnämnden?

Den som är ägare till det djuret som har felbehandlats kan anmäla den personen som utfört behandlingen till ansvarsnämnden. Även andra personer som vid tidpunkten hade djuret i sin vård kan anmäla till ansvarsnämnden. Utöver detta kan också tillsynsmyndigheterna, d.v.s. Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna göra en anmälan till ansvarsnämnden.

Indirekt berörda såsom försäkringsbolag, grannar, anhöriga till djurägaren eller djurvänner i allmänhet kan inte anmäla till ansvarsnämnden. Inte heller kan en veterinär anmäla sig själv eller sin kollega för felbehandlingar som denne upptäckt, motsvarande en "Lex Maria anmälan". Dessa personer kan dock påtala misstänkta missförhållande för tillsynsmyndigheterna för att dessa ska kunna agera.

Disciplinpåföljder

Ansvarsnämnden tar ställning till om djurhälsopersonalens arbete har "utförts i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet" eller om åtgärden på annat sätt har utförts felaktigt.

Felbehandlingen eller om ingen åtgärd har gjorts ska ha påverkat eller äventyrat syftet med djurhälsopersonalens arbetsinsats.

När en person som ingår i djurhälsopersonalen har brustit i sin yrkesutövning, kan ansvarsnämnden bestämma påföljden till en erinran eller en varning. Ansvarsnämnden kan också bestämma att den som är anmäld ska underkastas en treårig prövotid om felet är så allvarligt att varning inte är tillräckligt. Endast Jordbruksverket kan begära att en person ges prövotid.

Prövotid, legitimationsåterkallelse, återkallelse av godkännande och begränsning i förskrivningsrätten

Ansvarsnämnden kan ålägga en person en prövotid om tre år. Ansvarsnämnden kan återkalla en persons legitimation eller godkännande. Legitimation eller annan behörighet ska återkallas om den berörda personen visat sig grovt oskicklig vid utövandet av yrket eller på annat sätt visat sig olämplig. Återkallelse kan också ske om sjukdom eller liknande gör att personen inte kan utföra yrket tillfredsställande eller om en person på nytt varit oskicklig under prövotid. Frågan om återkallelse tas upp av Jordbruksverket eller den person som saken gäller. Djurägare kan inte begära att legitimation eller annan behörighet återkallas.

Ansvarsnämnden kan också begränsa förskrivningsrätten för en veterinär om en veterinär missbrukar sin behörighet att förskriva narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit. Frågan kan endast tas upp av Jordbruksverket och den veterinär som saken gäller.

Var vänder du dig om du vill ha ersättning?

Ansvarsnämnden kan inte pröva om en djurägare har rätt till ersättning eller skadestånd efter en felbehandling. Inte heller kan ansvarsnämnden ta upp frågor om rimlighet i pris för olika behandlingar eller fakturafrågor.

Om du är missnöjd med kostnaderna eller vill ha ersättning för skada som du anser att felbehandlingen har orsakat bör du i första hand kontakta den aktuella djurkliniken eller djursjukhuset för att framställa dina krav. Om samförstånd inte kan uppnås är detta en tvist av civilrättslig karaktär som hanteras av de allmänna domstolarna, d.v.s. tingsrätten i först hand. Kontakta tingsrätten där du bor för mer information om förfarandet i allmän domstol.

Om veterinären tillhör distriktsveterinärorganisationen kan du kontakta Jordbruksverket för information om hur du ska gå till väga.

Var vänder du dig om du är missnöjd med bemötande eller organisationen på en djurklinik?

Ansvarsnämnden prövar inte frågor om bemötande från personalen på en djurklinik eller ett djursjukhus. Inte heller prövar ansvarsnämndens om det finns brister i administration eller organisation på ett djursjukhus eller djurklinik. Om du är missnöjd med detta bör du i första hand kontakta den aktuella djurkliniken/djursjukhuset för att framföra dina synpunkter. Länsstyrelsen har ansvar för den regionala tillsynen av djurhälsopersonalen. Kontakta länsveterinären i länet där du bor för mer information om länsstyrelsens tillsynsansvar. Du kan också kontakta Jordbruksverket, som är central tillsynsmyndighet för djurhälsopersonalen.