Vetansvar logotyp, länk till startsidan.

Hur du överklagar

Ansvarsnämndens beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Utöver parterna dvs. anmälaren och den person som anmälts, kan också Jordbruksverket överklaga ansvarsnämndens beslut.

Instansordningen är:

  • Förvaltningsrätten i Jönköping
  • Kammarrätten i Jönköping
  • Högsta förvaltningsdomstolen

Om du inte är nöjd med ansvarsnämndens beslut och vill överklaga beslutet, ska du skriva till Förvaltningsrätten i Jönköping. Det gäller oavsett var i landet du bor. Skrivelsen ska dock skickas in till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

När du överklagar bör du tänka på följande:

  • din skrivelse ska vara Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård till handa inom 3 veckor från den dag som du fick del av beslutet
  • tala om vilken ändring av beslutet du vill ha och
  • beskriv varför du anser att beslutet ska ändras.