Vetansvar logotyp

Hur du överklagar

Ansvarsnämndens beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Utöver parterna dvs. anmälaren och den person som anmälts, kan också Jordbruksverket överklaga ansvarsnämndens beslut.

Instansordningen är:

  • Förvaltningsrätten i Jönköping
  • Kammarrätten i Jönköping
  • Högsta förvaltningsdomstolen

Om du inte är nöjd med ansvarsnämndens beslut och vill överklaga beslutet, ska du skriva till Förvaltningsrätten i Jönköping. Det gäller oavsett var i landet du bor. Skrivelsen ska dock skickas in till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

När du överklagar bör du tänka på följande:

  • din skrivelse ska vara Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård till handa inom 3 veckor från den dag som du fick del av beslutet
  • tala om vilken ändring av beslutet du vill ha och
  • beskriv varför du anser att beslutet ska ändras.